NGỮ PHÁP, BÀI TẬP SO SÁNH LỚP 7 CÓ ĐÁP ÁN H TRONG TIẾNG ANH LỚP 7

Bài tập so sánh trong giờ đồng hồ Anh lớp 7 là tài liệu cực kỳ hữu ích, bao gồm các dạng bài tập về câu so sánh. Tư liệu này được áp dụng đối với cả các bộ sách giáo khoa theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh lớp 7 có đáp án


Bài tập so sánh trong tiếng Anh lớp 7

I. Lựa chọn từ hoặc cụm từ đúng trong các ngoặc.

1.Of the four dresses, I like the red one(better/best)

2. Bill is the (happier/happiest) person we know.


3. Pat’s cat is (faster/fastest) than Peter’s.

4.This poster is (colourfuler/more colourful) than the one in the hall.

5.Does Fred feel ( weller/better) today than he did yesterday?

6.This vegetable soup tastes very( good/best)

7.Jane is the ( less/least) athletic of all the women.

8. My mèo is the ( prettier/ prettiest) of the two.

9.This summary is ( the better/ the best) of the pair.

10. The colder the weather gets,(sicker/the sicker) I feel.

II.Dùng vẻ ngoài đúng của tính từ/ trạng từ vào ngoặc.

1.Mary is (pretty) as her sister.

2. A new house is (expensive) than an old one.

3. His job is( important) than mine.

4. Of the four ties, I like the red one(well).

5. Nobody is (happy) than Miss Snow.

6.Today English is the ( international) of languages.

7.Jonh is much( strong) than I thought.

8. Benches are ( comfortable) than arm- chairs.

9. Bill is (good) than you thought.

10.Mr Bush is the (delightful) person I have ever known.


11.Dick is the ( careful) of the three workers.

12.Is the book( interesting) than the one you read last week?

13. Gold is ( precious) than iron.

14.The weather today is ( warm) than the weather yesterday.

15.This film is not (good) as the one we saw last week.

16.Holidays are( pleasant) than working days.

17.Which is ( high) mountain in your country?

18. A house is ( strong) than a dog.

19. Robert is ( fat) than his brother.

20.The Pacific is ( large) ocean in the world.

III. Viết lại câu sau, bắt đầu bằng những từ cho sẵn.

1.Yesterday the temperature was nine degrees. Today it’s only six degrees.

=> It’s …………………………………………………………………….

2.The journey takes four hours by car & five hours by train.

=>It takes………………………………………………………………….

3. We were very busy at work today. We are not as busy as that every day.

=> We………………………………………………………………………

4. Jane cooks better than her sister.

=> Jane’s sister…………………………………………………………….

5.Tom is the best football player in this team.

=> Nobody in this team…………………………………………………..

CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH

I- Hãy viết vẻ ngoài so sánh hơn cùng nhất của những tính từ sau:

ADJ

Hơn

Nhất

ADJ

Hơn

Nhất

1- cheap

cheaper

The cheapest

7- long

........................

........................

2- fast

........................

........................

8- small

........................

........................

3- big

........................

........................

9- happy

........................

........................

4- short

........................

........................

10- old

........................

........................

5- good

........................

........................

11- hard

........................

........................

6- noisy

........................

........................

12- young

........................

........................


II- cho từ trái nghĩa của các từ sau :

1- black

..........................

11- noisy

........................

2- heavy

..........................

12- young

........................

3- strong

..........................

13- near

.........................

4- expensive

..........................

14- front

.........................

5- fat

..........................

15- busy

.........................

6- long

..........................

16- cold

..........................

7- big

..........................

17- left

..........................

8- late

..........................

18- full

..........................

Xem thêm: Ổ Khóa Tủ Quần Áo Không Cần Chìa Dễ Thực Hiện Nhất, #Cách Mở Khoá Tủ Không Cần Chìa Đơn Giản, Nhanh

9- wide

..........................

19- easy

..........................

10- good

..........................

20- tall

..........................

III - Dùng đối chiếu hơn để viết rất nhiều câu sau:

Ex: Hue / small / Hanoi -> Hue is smaller than Hanoi.

1- My school / big / your school.............................................................................................

2- Lan / young / Hoa.-> .......................................................................................

3- My father / old / my mother.....................................................................................

4- This ruler / long / that ruler..........................................................................................

5- This room / large / my room............................................................................................


6- The boys / strong / the girls.........................................................................................

7- My house / tall / your house......................................................................................

8- nam giới / short / his sister................................................................................................

IV- Viết lại những câu sau thế nào cho nghĩa không đổi:

1- Lan is taller than Hoa. -> Hoa is …………….………………………….…………

2- I am bigger than my sister. -> My sister is …….………………………..….………….

3- Jane cooks better than me. -> I cook………………………………………………..

4- My mom is younger than my dad. -> My dad is………………………………………….

5- phái nam is thinner than Minh. -> Minh is ……………………………………………

6- My father is heavier than me. -> I am ……………………………………………...

7- That tree is higher than this tree. -> This tree is …………………………………….

8- My shirt is older than your shirt. -> Your shirt is ……………………………………..

V- mang lại dạng đối chiếu đúng của tính từ trong ngoặc:

1- Rivers are (big)……………………………. Than lakes.

2- The Mekong river is (long)………………….. Than the Red river.

3- Everest is the (high)……………………. Mountain in the world.

4- Hoa is the (short) ……………………girl in our class.

5- My mother is (old) …………………….than my teacher.

6- The Amazon River is the (deep)……………… river in the world

7- The Summer is the (hot)………………………. Season in a year.

8- Nga and Lan are (short)…………………….. Than Minh.

9- My mother is (young)…………………… than my father.

10- Ha Noi is (small)………………….than Ho đưa ra Minh city.

11- This boy is (tall)………………………..than that boy.

12- A dictionary is (thick)……………………….. Than a notebook.

13- The Great Wall is the (long) …………….structure in the world

14-Buildings are (high)…………………….. Than houses.

15- Lan is the (happy)………………………. Student in my class.

16- Our parents are the (good)……………………….. People.

17- This girl is the (thin)………………………… in her class.

18- The winter is the (cold)…………………. Season in a year.

VI. Rewrite the sentences using the structure “the same … as” & the noun in the brackets

Bài viết dưới đây, KISS English đã gửi đến chúng ta tổng hợp bài tập đối chiếu tiếng Anh lớp 7 cực hay. Hãy theo dõi nhé!


So sánh là công ty điểm ngữ pháp cơ bạn dạng nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng trong giờ đồng hồ Anh. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ trình làng đến chúng ta tổng hợp ngữ pháp cùng bài tập đối chiếu tiếng Anh lớp 7 rất hay. Thuộc theo dõi nhé!


Lý Thuyết so sánh Trong tiếng Anh

*
Lý Thuyết so sánh Trong tiếng Anh
Khi so sánh 2 sự vật, hiện nay tượng, cá thể… cùng với nhau, chúng ta có thể sử dụng những dạng so sánh sau:

DạngCấu trúcVí dụ
So sánh ngang bằngVới tính từ, trạng từ:S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause
Với danh từ:S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun
She runs as quickly as her brother.He is as tall as I Nam earns as much money as his wife.
So sánh hơn/kémĐối với gần như tính từ/ trạng tự ngắn:S + lớn be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun
Đối với đa số tính từ/ trạng từ bỏ dài:S + lớn be/V + more/less + adj/ adv + than + Noun/Pronoun
Mr Brown is older than Mr Peter.She is more beautiful than her friend.
So sánh hơn tốt nhất / kém nhấtSo sánh hơn nhất:Đối với phần lớn tính tự ngắn:S + V + the + adj+ ESTĐối với các tính tự dài:S + V + the MOST + adj
So sánh kém nhất:S + V + the least + Tính từ/Trạng tự + Noun/ Pronoun/ Clause
She is the tallest in the class.She is the most beautiful girl in the class.Her ideas were the least practical suggestions.
So sánh képPhổ biến:Cấu trúc 1:The + comparative + S + V + the + comparative + S + VCấu trúc 2:The more + S + V + the + comparative + S + VThe older he gets, the weaker he is.The more you study, the smarter you will become.

Bài Tập đối chiếu Tiếng Anh Lớp 7

*
Bài Tập đối chiếu Tiếng Anh Lớp 7

Bài Tập

Ex1. Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………than any students in my group.

2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

3. This film is (interesting)………………. Than that one

4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one.

6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….


4. Cleaner;

5. More expensive;

6. More quickly;

7. More dangerous

8. More sweetly;

9.cheaper;

10. Faster

Ex2. Gạch chân lời giải đúng

1.Living in this small town is (moree peaceful/ peaceful more) than I expected.

2.Nowadays people are (more anxious/ anxious more) about pollution than before.

3.Today you look ( happier/ more happy) than usual.

4.This year I will move khổng lồ a (bigger/ biggest) city.

5.This experience is (more exciting/ most exciting) than I expected.

6. Who is (more intelligent/ most intelligent) between the two of them.

Đáp án

more peacefulmore anxioushappierbiggermore excitingmore intelligent

Ex3. Khoanh tròn giải đáp đúng

1. Peter is the______ student in my class.

a. Taller than

b. So tall as

c. The tallest

d. Tallest

2. The deep oceans contain some of the______ of all living creatures.

a. Strangest

b. Strange

c. As strange as

d. Stranger

3. Jane is not______ her brother.

a. More intelligent as

b. Intelligent as

c. So intelligent as

d. So intelligent that

4. He drives as______ his father does.

a. Careful as

b. More carefully

c. The most careful

d. Carefully as

5. What’s the______ film you’ve ever seen?

a. Good

b. Best

c. Better

d. The best

6. Jane is______ age as Mary.

a. As same

b. The most same

c. The same

d. More same

7. I’ll be there______ I can.

a. Sooner as

b. No sooner as

c. As soon as

d. Soonest as

8. Hotels have developed______ restaurants.

a. As rapidly as

b. So rapidly that

c. As rapid as

d. As rapid than

9. Commercial centres are______ they were many years ago.

a. As popular than

b. The most popular.

c. More popular than

. Most popular than

10. Computer are considered as ______ tools today

a. Much modern than

b. The most modern

c. Modern as

d. More modern

Đáp án

12345678910
cacdbccacd

Ex4. Viết lại những câu sau

Viết lại những câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more he works, the more tired he feels.

2. The apartment is big. The rent is high.

-> The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have a lot of knowledge.

-> The more ……………………………………………….………

7. He speaks too much và people feel bored.

-> The more ……………………………………………….………

Đáp án

2. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

3. The better the joke is, the louder the laughter is.

4. The fatter she gets, the more tired she feels.

5. The more difficult the games are, the more excited the children are.

6. The more books you read, the more knowledge you will have.

7. The more he speaks, the more bored people feel.

Download bài Tập đối chiếu Tiếng Anh Lớp 7

Dưới đấy là tài liệu bài tập câu so sánh KISS English sưu tầm, chúng ta có thể lưu lại nhằm tiện luyện tập trong những lần cho tới nhé!

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1GXbdok
Crf78lw
Vgqw
Fa_D8n-2R5wl6mw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZRTl1Bm
Jo
Kc
H69IOv
PZy-w
Az8k7-z
D1B/view

Lời kết:

Như vậy, bọn họ đã kết thúc việc ôn tập cùng làm những dạng bài xích tập so sánh tiếng Anh lớp 7. Hãy ôn tập lại tiếp tục dạng bài tập so sánh và tìm hiểu các nhà điểm kiến thức tiếng Anh không giống nữa bạn nhé! Chúc bạn học tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x