Thông Tư Số 107/2017/Tt-Btc, Những Nội Dung Chính Thông Tư Số 107/2017/Tt

BỘ TÀI CHÍNH-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017


 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ phương pháp Kế toán s 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một vài điều của biện pháp Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ cơ chế Kế toán với Kim toán,

Bộ trưởng cỗ Tài chính phát hành Thông tứ hướng dẫn cơ chế kế toán hành chính, sự nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư số 107/2017/tt-btc

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này hướng dẫn hạng mục biểu chủng loại và phương thức lập hội chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và cách thức hạch toán thông tin tài khoản kế toán; hạng mục mẫu sổ và phương thức lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập cùng trình bày báo cáo tài chính, report quyết toán ngân sách chi tiêu của các đơn vị hiện tượng tại Điều 2 Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này chỉ dẫn kế toán vận dụng cho: phòng ban nhà nước; đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi tiếp tục và chi chi tiêu được áp dụng cơ chế tài bao gồm như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo hình thức hiện hành; tổ chức, đơn vị khác tất cả hoặc ko sử dụng chi tiêu nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi tiếp tục và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn đặt hàng trong phòng nước hoặc có đón nhận viện trợ không hoàn lại của quốc tế hoặc tất cả nguồn mức giá được khấu trừ, để lại thì đề xuất lập report quyết toán phương tiện tại Phụ lục 04 của Thông bốn này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Luật về chứng từ kế toán

1. Những đơn vị hành chính, sự nghiệp hầu như phải thực hiện thống nhất mẫu bệnh từ kế toán tài chính thuộc loại buộc phải quy định vào Thông tứ này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu hội chứng từ thuộc nhiều loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng tự kế toán phải được công cụ tại Thông bốn này và các văn phiên bản khác, đơn vị hành chính, sự nghiệp được tự thiết kế mẫu triệu chứng từ nhằm phản ánh các nghiệp vụ tởm tế phát sinh. Mẫu hội chứng từ tự kiến thiết phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung vẻ ngoài tại Điều 16 quy định Kế toán, cân xứng với việc ghi chép cùng yêu cầu làm chủ của đối kháng vị.

3. Đối cùng với mẫu hội chứng từ in sẵn nên được bảo vệ cẩn thận, không được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu chi phí và sách vở có giá nên được làm chủ như tiền.

4. Danh mục, mẫu mã và giải thích cách thức lập những chứng từ kế toán cần quy định trên Phụ lục số 01 cố nhiên Thông bốn này.

Điều 4. Hình thức về tài khoản kế toán

1. Thông tin tài khoản kế toán phản ảnh thường xuyên, liên tục, có khối hệ thống tình hình về tài sản, đón nhận và sử dụng nguồn kinh phí đầu tư do túi tiền nhà nước cấp cho và các nguồn ngân sách đầu tư khác; thực trạng thu, đưa ra hoạt động, kết quả hoạt động và các khoản khác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán:

a) các loại thông tin tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ một số loại 1 đến các loại 9, được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng làm kế toán tình trạng tài thiết yếu (gọi tắt là kế toán tài chính tài chính), vận dụng cho tất cả các đối kháng vị, bội nghịch ánh tình trạng tài sản, công nợ, mối cung cấp vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.

b) Loại thông tin tài khoản ngoài bảng gồm thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán đối chọi (không hạch toán cây viết toán đối ứng giữa những tài khoản). Các tài khoản quanh đó bảng liên quan đến chi tiêu nhà nước hoặc có bắt đầu ngân sách bên nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014, 018) buộc phải được phản ánh theo mục lục giá thành nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm tiếp theo (nếu có)) và theo những yêu cầu làm chủ khác của chi tiêu nhà nước.

c) Trường thích hợp một nghiệp vụ kinh tế tài chính tài chủ yếu phát sinh tương quan đến tiếp nhận, sử dụng: nguồn giá thành nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấu trừ, giữ lại thì kế toán vừa đề nghị hạch toán kế toán theo các tài khoản trong bảng, bên cạnh đó hạch toán các tài khoản kế bên bảng, cụ thể theo mục lục giá thành nhà nước với niên độ phù hợp.

3. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản:

a) những đơn vị hành chính, sự nghiệp địa thế căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán phát hành tại Thông tứ này nhằm lựa chọn thông tin tài khoản kế toán áp dụng cho đối chọi vị.

b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường vừa lòng sau:

- Được bổ sung tài khoản cụ thể cho những tài khoản vẫn được luật trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Phụ lục số 02) tất nhiên Thông tư này để giao hàng yêu cầu cai quản của đối kháng vị.

- trường hợp bổ sung cập nhật tài khoản ngang cấp với những tài khoản đã được hiện tượng trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ lục số 02) dĩ nhiên Thông bốn này thì bắt buộc được cỗ Tài chính thuận tình bằng văn bản trước khi thực hiện.

4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, lý giải nội dung, kết cấu và cách thức ghi chép thông tin tài khoản kế toán nêu tại Phụ lục số 02 tất nhiên Thông tư này.

Điều 5. Lý lẽ về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính, sự nghiệp cần mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu lại giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm đã tạo nên có tương quan đến đơn vị chức năng kế toán. Câu hỏi bảo quản, lưu trữ sổ kế toán tiến hành theo qui định của lao lý về kế toán, các văn phiên bản có liên quan và chế độ tại Thông bốn này.

2. Đơn vị hành chính, sự nghiệp gồm tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấu trừ, để lại buộc phải mở sổ kế toán nhằm theo dõi riêng biệt theo Mục lục NSNN và theo các yêu ước khác để giao hàng cho bài toán lập báo cáo quyết toán với giá cả nhà nước và những cơ quan tất cả thẩm quyền.

3. Các loại sổ kế toán

a) Mỗi đơn vị chức năng kế toán chỉ áp dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao hàm sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán bỏ ra tiết.

Tùy theo hình thức kế toán đơn vị chức năng áp dụng, đơn vị phải mở không thiếu các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình từ và phương thức ghi chép đối với từng chủng loại sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách, mức giá được khấu trừ, giữ lại phản ánh cụ thể theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước nhằm theo dõi việc áp dụng nguồn giá thành nhà nước, nguồn mức giá được khấu trừ nhằm lại.

Sổ kế toán tài chính theo dõi vượt trình đón nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phản ánh chi tiết theo mục lục giá cả nhà nước làm đại lý lập báo cáo quyết toán theo khí cụ của Thông tứ này với theo yêu cầu của nhà tài trợ.

b) chủng loại sổ kế toán tổng hợp:

- Sổ Nhật ký dùng để ghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài chính phát sinh theo trình trường đoản cú thời gian. Ngôi trường hợp cần thiết có thể phối kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời hạn với câu hỏi phân loại, hệ thống hóa những nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm đã phát sinh theo câu chữ kinh tế. Số liệu trên Sổ Nhật cam kết phản ảnh tổng số các hoạt động kinh tế, tài thiết yếu phát sinh vào một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ tởm tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo thông tin tài khoản kế toán). Trên Sổ Cái rất có thể kết hợp bài toán ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh cùng nội dung tài chính của nhiệm vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ chiếc phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí đầu tư và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

c) mẫu mã sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán cụ thể dùng nhằm ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài bao gồm phát sinh liên quan đến các đối tượng người dùng kế toán theo yêu thương cầu quản lý cơ mà Sổ dòng chưa phản bội ánh đưa ra tiết. Số liệu bên trên sổ kế toán cụ thể cung cấp những thông tin ví dụ phục vụ mang lại việc làm chủ trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập những chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán túi tiền nhà nước.

Căn cứ vào yêu thương cầu làm chủ và yêu mong hạch toán của từng đối tượng người sử dụng kế toán riêng rẽ biệt, đơn vị chức năng được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán cụ thể để giao hàng lập report tài chính, report quyết toán theo yêu ước quản lý.

4. Trách nhiệm của tín đồ giữ cùng ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán nên được thống trị chặt chẽ, phân công ví dụ trách nhiệm cá nhân giữ với ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên cấp dưới nào thì nhân viên cấp dưới đó phải chịu trách nhiệm về câu chữ ghi vào sổ trong suốt thời gian giữ với ghi sổ.

b) Khi gồm sự biến đổi nhân viên giữ cùng ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán cần tổ chức chuyển nhượng bàn giao trách nhiệm cai quản và ghi sổ kế toán tài chính giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ với nhân viên kế toán mới. Nhân viên kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về toàn thể những văn bản ghi trong sổ vào suốt thời hạn giữ và ghi sổ, nhân viên cấp dưới kế toán new chịu trách nhiệm từ thời điểm ngày nhận bàn giao. Biên bản bàn giao nên được kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán ký kết xác nhận.

c) Sổ kế toán bắt buộc ghi kịp thời, rõ ràng, khá đầy đủ theo những nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chủ yếu xác, trung thực, đúng với triệu chứng từ kế toán tài chính tương ứng dùng để làm ghi sổ.

d) việc ghi sổ kế toán phải theo trình từ thời gian tạo nên của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán tài chính của năm tiếp theo phải tiếp đến thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm ngoái liền kề, bảo đảm an toàn liên tục từ khi mở sổ cho đến lúc khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) nguyên tắc mở sổ kế toán

Sổ kế toán đề nghị được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khoản thời gian có quyết định ra đời và bước đầu hoạt động của đơn vị chức năng kế toán. Sổ kế toán được khởi đầu năm tài chính, túi tiền mới để chuyển số dư trường đoản cú sổ kế toán tài chính năm cũ đưa sang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm mới tạo ra thuộc năm mới từ thời điểm ngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách chi tiêu mới.

Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi mừng đón và áp dụng nguồn túi tiền nhà nước sau ngày 31/12 được chuyển từ tài khoản trong năm này sang tài khoản thời gian trước để liên tiếp theo dõi số liệu gây ra trong thời gian chỉnh lý quyết toán, ship hàng lập report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước theo quy định.

Đơn vị được được mở thêm các sổ kế toán cụ thể theo yêu cầu thống trị của đối kháng vị.

b) Trường thích hợp mở sổ kế toán bằng tay (thủ công):

Đơn vị kế toán phải hoàn thành thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Đối cùng với sổ kế toán đóng góp thành quyển:

+ không tính bìa (góc trên bên trái) cần ghi tên đơn vị chức năng kế toán, thân bìa ghi tên sổ, ngày, mon năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, chúng ta tên với chữ ký của fan lập sổ, kế toán trưởng hoặc tín đồ phụ trách kế toán với thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu; ngày, tháng, năm xong xuôi ghi sổ hoặc ngày bàn giao sổ cho người khác.

+ các trang sổ kế toán phải đánh số trang tự trang một (01) đến khi hết trang số cuối cùng, thân hai trang sổ bắt buộc đóng dấu giáp lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán sau thời điểm làm không thiếu thốn các giấy tờ thủ tục trên new được xem như là hợp pháp.

- Đối cùng với sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rời đề xuất ghi rõ tên đối kháng vị, số sản phẩm công nghệ tự của từng tờ sổ, thương hiệu sổ, tháng sử dụng, chúng ta tên của tín đồ giữ sổ cùng ghi sổ kế toán.

+ các sổ tờ rời trước khi sử dụng bắt buộc được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng góp dấu và ghi vào sổ đk sử dụng thẻ tờ rời.

+ các sổ tờ tránh phải bố trí theo thứ tự các tài khoản kế toán tài chính và nên đảm bảo an toàn và dễ tìm.

c) Trường thích hợp lập sổ kế toán tài chính trên phương tiện điện tử:

Phải bảo vệ các yếu tố của sổ kế toán theo biện pháp của luật pháp về kế toán. Trường hợp lựa chọn tàng trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử thì vẫn cần in sổ kế toán tài chính tổng hòa hợp ra giấy, đóng góp thành quyển và cần làm rất đầy đủ các giấy tờ thủ tục quy định nêu tại điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán còn lại, nếu như không in ra giấy, mà triển khai lưu trữ trên những phương tiện điện tử thì Thủ trưởng đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm để bảo vệ an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu cùng phải bảo đảm tra cứu giúp được trong thời hạn lưu lại trữ.

6. Ghi sổ kế toán

a) việc ghi sổ kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào triệu chứng từ kế toán, những số liệu ghi bên trên sổ kế toán phải có chứng tự kế toán triệu chứng minh; phải bảo đảm an toàn số với chữ rõ ràng, tiếp tục có hệ thống, ko được viết tắt, ko ghi ông chồng đè, không được bỏ biện pháp dòng.

b) Trường đúng theo ghi sổ kế toán tài chính thủ công, yêu cầu dùng mực ko phai, không dùng mực đỏ để ghi sổ kế toán. Phải thực hiện theo trình từ ghi chép và các mẫu sổ kế toán lý lẽ tại Phụ lục số 03. Lúc ghi không còn trang sổ cần cộng số liệu của từng trang để có số cùng trang trước sang trọng đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới. Nếu như không ghi hết trang sổ phải gạch chéo cánh phần ko ghi, không tẩy xóa, cấm cần sử dụng chất hóa học nhằm sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán tài chính là việc cộng sổ nhằm tính ra tổng số phạt sinh mặt Nợ, bên bao gồm và số dư cuối kỳ của từng thông tin tài khoản kế toán hoặc tổng cộng thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền phương diện phải triển khai khóa sổ vào thời điểm cuối mỗi ngày. Sau khoản thời gian khóa sổ phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt có trong két bảo vệ chính xác, khớp đúng. Riêng biệt ngày cuối tháng phải tạo lập Bảng kiểm kê quỹ chi phí mặt, sau thời điểm kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu với sổ kế toán tài chính tiền khía cạnh ngày sau cùng của tháng.

- Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bội nghĩa phải khóa sổ vào cuối tháng để đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng, kho bạc; Bảng so sánh số liệu với ngân hàng, kho bội nghĩa (có xác thực của ngân hàng, kho bạc) được lưu cùng Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc đãi hàng tháng.

- Đơn vị kế toán đề xuất khóa sổ kế toán tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm, trước lúc lập báo cáo tài chính.

- ngoại trừ ra, đơn vị chức năng kế toán cần khóa sổ kế toán trong số trường hòa hợp kiểm kê bỗng dưng xuất hoặc các trường thích hợp khác theo chế độ của pháp luật.

b) Trình từ bỏ khóa sổ kế toán

(1) Đối với ghi sổ thủ công:

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khóa sổ kế toán

- thời điểm cuối kỳ kế toán, sau khoản thời gian đã phản ảnh hết các chứng tự kế toán gây ra trong kỳ vào sổ kế toán, triển khai đối chiếu giữa số liệu trên giấy tờ kế toán (nếu cần) với số liệu sẽ ghi sổ, giữa số liệu của các sổ kế toán tài chính có liên quan với nhau để bảo đảm an toàn sự khớp đúng thân số liệu trên chứng từ kế toán với số liệu đang ghi sổ cùng giữa các sổ kế toán với nhau. Thực hiện cộng số phát sinh bên trên Sổ Cái và những sổ kế toán chi tiết.

- Từ những sổ, thẻ kế toán chi tiết lập Bảng tổng hợp cụ thể cho những tài khoản phải ghi trên nhiều sổ hoặc nhiều trang sổ.

- tiến hành cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh bao gồm của tất cả các thông tin tài khoản trên Sổ mẫu hoặc Nhật cam kết - Sổ Cái bảo đảm số liệu khớp đúng và bằng tổng số vạc sinh. Tiếp nối tiến hành đối chiếu giữa số liệu trên Sổ chiếc với số liệu trên sổ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết, giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ, thủ kho. Sau khi đảm bảo sự khớp đúng sẽ triển khai khóa sổ kế toán. Ngôi trường hợp bao gồm chênh lệch phải khẳng định nguyên nhân và cách xử lý số chênh lệch cho tới khi khớp đúng.

Bước 2: Khóa sổ

- khi khóa sổ đề xuất kẻ một con đường ngang dưới chiếc ghi nghiệp vụ sau cùng của kỳ kế toán. Kế tiếp ghi “Cộng số gây ra trong tháng” bên dưới dòng đã kẻ;

- Ghi tiếp loại “Số dư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);

- Ghi tiếp cái “Cộng số phát sinh lũy kế những tháng trước” từ trên đầu quý;

- Ghi tiếp mẫu “Tổng cộng số gây ra lũy kế từ đầu năm”;

Dòng “Số dư cuối kỳ” tính như sau:

Số dư Nợ cuối kỳ

=

Số dư Nợ đầu kỳ

+

Số tạo ra Nợ trong kỳ

-

Số phát sinh tất cả trong kỳ

Số dư có cuối kỳ

=

Số dư có đầu kỳ

+

Số phát sinh tất cả trong kỳ

-

Số tạo ra Nợ trong kỳ

Sau khi tính được số dư của từng tài khoản, thông tin tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, tài khoản nào dư có thì ghi vào cột Có.

- sau cuối kẻ 2 mặt đường kẻ ngay tức khắc nhau hoàn thành việc khóa sổ.

- Riêng một trong những sổ cụ thể có kết cấu những cột phát sinh Nợ, phân phát sinh gồm và cột “Số dư” (hoặc nhập, xuất, “còn lại” tốt thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư (còn lại xuất xắc tồn) ghi vào dòng xoáy “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn quỹ”, xuất xắc cột “Còn lại”.

Sau lúc khóa sổ kế toán, người ghi sổ đề xuất ký dưới 2 đường kẻ, kế toán trưởng hoặc tín đồ phụ trách kế toán tài chính kiểm tra bảo đảm an toàn sự bao gồm xác, bằng vận sẽ cam kết xác nhận. Tiếp nối trình Thủ trưởng đơn vị chức năng kiểm tra và ký duyệt để chứng thực tính pháp lý của số liệu khóa sổ kế toán.

(2) Đối cùng với ghi sổ trên đồ vật vi tính:

Việc tùy chỉnh quy trình khóa sổ kế toán trên phần mềm kế toán cần bảo vệ và thể hiện các nguyên tắc khóa sổ so với trường hợp ghi sổ kế toán tài chính thủ công.

8. Thay thế sửa chữa sổ kế toán

a) cách thức sửa chữa trị sổ kế toán: triển khai theo biện pháp tại khoản 1, khoản 4 Điều 27 luật Kế toán.

b) các tình huống thay thế sửa chữa sổ kế toán so với một (01) năm tài chính

Đối với các bút toán đã ghi sổ thuộc năm tài chính, ngân sách năm N, ngôi trường hợp gồm sai sót hoặc bao gồm yêu ước của cơ quan tất cả thẩm quyền, việc kiểm soát và điều chỉnh số liệu được nguyên lý như sau:

(1) từ ngày 01/01 năm N mang lại ngày 31/12 năm N:

Trong thời gian từ ngày 01/01 năm N đến trước khi khóa sổ kế toán vào ngày 31/12 năm N, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài thiết yếu năm lúc này theo phương thức quy định tại máu a khoản 8 Điều này.

Đối với các bút toán tương quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời điều chỉnh các thông tin trên sổ kế toán chi tiết theo dõi ngân sách cân xứng với các bút toán tài bao gồm đã sửa chữa.

(2) từ ngày 01/01 năm N + 1 đến trước khi nộp báo cáo tài chính cho phòng ban nhà nước tất cả thm quyền:

Trong thời gian từ ngày 01/01 năm N + 1 đến trước lúc nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền, kế toán sửa chữa thay thế sổ kế toán tài chính tài bao gồm năm report theo cách thức quy định tại tiết a khoản 8 Điều này.

Đối với những bút toán tương quan đến quyết toán ngân sách nhà nước, mặt khác điều chỉnh các thông tin trên sổ kế toán cụ thể theo dõi giá thành năm report phù hợp với các cây bút toán tài chủ yếu đã sửa chữa.

(3) sau khoản thời gian nộp báo cáo tài chủ yếu cho ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền:

- sau thời điểm đã nộp báo cáo tài chính, so với sổ kế toán tài chính tài chính, kế toán thay thế sổ kế toán tài chính tài chính năm phát hiện nay theo phương pháp quy định tại tiết a khoản 8 Điều này, đôi khi thuyết minh trên báo cáo tài chính.

- Đối với các bút toán liên quan đến quyết toán giá cả nhà nước:

+ ngôi trường hợp báo cáo quyết toán giá thành nhà nước không được duyệt, bên cạnh đó điều chỉnh các thông tin bên trên sổ kế toán chi tiết theo dõi giá thành năm báo cáo.

+ trường hợp báo cáo quyết toán chi phí nhà nước đã có được duyệt, mặt khác điều chỉnh các thông tin bên trên sổ kế toán chi tiết theo dõi túi tiền năm phân phát hiện với thuyết minh trên báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

9. Danh mục sổ kế toán, mẫu sổ, trả lời lập sổ kế toán nêu trên Phụ lục số 03 hẳn nhiên Thông bốn này.

Điều 6. Báo cáo quyết toán

1. Đối tượng lập báo cáo quyết toán

Đơn vị hành chính, sự nghiệp tất cả sử dụng chi phí nhà nước phải lập report quyết toán ngân sách đối với phần kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước cấp.

Trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp tất cả phát sinh các khoản thu, bỏ ra từ mối cung cấp khác, nếu có quy định cần quyết toán như nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước cung cấp với cơ quan tất cả thẩm quyền thì cần lập báo cáo quyết toán so với các nguồn này.

2. Mục đích của báo cáo quyết toán

Báo cáo quyết toán giá cả nhà nước dùng làm tổng hòa hợp tình hình mừng đón và sử dụng nguồn gớm phí giá cả nhà nước của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được trình bày cụ thể theo mục lục chi phí nhà nước để cung ứng cho cơ quan cung cấp trên, cơ hậu sự chính cùng cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Thông tin trên report quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước ship hàng cho việc reviews tình hình tuân thủ, chấp hành nguyên tắc của quy định về túi tiền nhà nước và những cơ chế tài thiết yếu khác mà đối kháng vị chịu trách nhiệm thực hiện, là căn cứ đặc trưng giúp cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng cấp trên cùng lãnh đạo đơn vị chức năng kiểm tra, tiến công giá, tính toán và điều hành vận động tài chính, ngân sách của đơn vị.

Báo cáo quyết toán nguồn không giống phản ánh tình trạng thu - chi những nguồn khác (ngoài nguồn giá cả nhà nước) của đơn vị hành chính, sự nghiệp, theo điều khoản của điều khoản phải tiến hành quyết toán với cơ quan cấp trên, cơ hậu sự chính với cơ quan bao gồm thẩm quyền khác. Tin tức trên report quyết toán mối cung cấp khác giao hàng cho việc reviews tình hình thực hiện cơ chế tài chủ yếu mà đơn vị áp dụng, là căn cứ quan trọng đặc biệt giúp cơ quan cấp cho trên, cơ cỗ áo chính, cơ quan bao gồm thẩm quyền khác với lãnh đạo đơn vị đánh giá tác dụng của các cơ chế, chế độ áp dụng cho 1-1 vị.

3. Nguyên tắc, yêu mong lập và trình bày báo cáo quyết toán

a) Nguyên tắc:

- việc lập báo cáo quyết toán phải địa thế căn cứ vào số liệu sau thời điểm khóa sổ kế toán.

- Đối với báo cáo quyết toán giá cả nhà nước:

+ Số quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận và thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cung cấp trong năm, bao hàm cả số liệu tạo ra trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo nguyên lý của điều khoản về ngân sách chi tiêu nhà nước.

+ Số liệu quyết toán giá thành nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có xác nhận của Kho bạc bẽo nhà nước địa điểm giao dịch.

+ Số quyết toán chi chi phí nhà nước là số sẽ thực chi, có vừa đủ hồ sơ triệu chứng từ, riêng biệt khoản chi thuộc nguồn bắt buộc ghi thu ghi chi chi phí nhà nước thì chỉ quyết toán lúc đã tất cả thủ tục xác thực ghi thu - ghi chi vào chi phí nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với report quyết toán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao hàm số thu, chi từ nguồn không giống không thuộc ngân sách chi tiêu nhà nước mà đơn vị đã thực hiện từ đầu năm đến hết ngày 31/12 mặt hàng năm.

b) yêu cầu:

Việc lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm sự trung thực, khách hàng quan, đầy đủ, kịp thời, đề đạt đúng tình hình thu, chi so với từng nguồn ngân sách đầu tư của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

Báo cáo quyết toán bắt buộc được lập đúng nội dung, phương thức theo chính sách và được trình bày đồng điệu giữa các kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của report quyết toán chi phí nhà nước phải tương xứng và thống độc nhất với chỉ tiêu dự trù năm được cơ quan tất cả thẩm quyền giao với mục lục giá thành nhà nước, bảo đảm an toàn có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự trù và giữa những kỳ kế toán với nhau.

Trường hợp report quyết toán ngân sách được lập có nội dung và cách thức trình bày không giống với các chỉ tiêu trong dự trù hoặc không giống với report kỳ kế toán năm ngoái thì phải giải trình trong phần thuyết minh report quyết toán năm.

Xem thêm: Tri kỷ là gì? thế nào là tri kỷ là gì? thế nào là một người bạn tri kỷ?

4. Kỳ báo cáo:

Báo cáo quyết toán túi tiền nhà nước, báo cáo quyết toán nguồn khác được lập báo cáo theo kỳ kế toán tài chính năm.

Số liệu lập báo cáo quyết toán túi tiền nhà nước hàng năm là số liệu thu, bỏ ra thuộc năm giá cả của đơn vị hành chính, sự nghiệp, được xem đến hết thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách chi tiêu nhà nước (ngày 31/01 năm sau) theo chính sách của quy định về giá thành nhà nước.

Số liệu lập báo cáo quyết toán là số thu, chi thuộc nguồn khác của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp, được tính đến ngày hoàn thành kỳ kế toán tài chính năm (ngày 31/12).

Trường hợp luật pháp có khí cụ lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì ngoài báo cáo quyết toán năm 1-1 vị phải tạo lập cả báo cáo theo kỳ kế toán tài chính đó.

5. Trách nhiệm của các đơn vị trong bài toán lập, nộp report quyết toán

a) trọng trách của đơn vị:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải khởi tạo và nộp report quyết toán túi tiền nhà nước, ngoài các mẫu biểu báo cáo quyết toán chi tiêu nhà nước hiện tượng tại Thông bốn này, còn phải lập các mẫu báo cáo phục vụ công tác làm việc quyết toán giá thành nhà nước, các yêu mong khác về quản lý ngân sách nhà nước theo mức sử dụng của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp bao gồm phát sinh thu - đưa ra nguồn khác không thuộc ngân sách chi tiêu nhà nước theo quy định đề nghị quyết toán cùng với cơ quan cấp trên, cơ thùng chính và cơ quan bao gồm thẩm quyền khác thì đối chọi vị phải khởi tạo và nộp báo cáo quyết toán kinh phí nguồn không giống theo khí cụ tại Thông tứ này.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp là đơn vị chức năng cấp trên cần tổng hợp report quyết toán năm của những đơn vị cung cấp dưới trực nằm trong theo quy định hiện hành.

b) trách nhiệm của cơ thùng chính, Kho bạc Nhà nước:

Các cơ áo quan chính, Kho bạc bẽo Nhà nước và những đơn vị khác gồm liên quan, gồm trách nhiệm triển khai và phối hợp trong câu hỏi kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh, hỗ trợ và khai quật số liệu về kinh phí đầu tư và áp dụng kinh phí, cai quản và sử dụng tài sản và các vận động khác có tương quan đến tình trạng thu, chi chi tiêu nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trình độ của đơn vị hành chính, sự nghiệp.

6. Nội dung, thời hạn nộp report quyết toán năm

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp report cho solo vị dự trù cấp trên hoặc cơ áo quan chính cùng cấp (trong ngôi trường hợp không có đơn vị dự trù cấp trên), gồm:

- Các báo cáo quyết toán năm chính sách tại Thông tư này.

- báo cáo khác theo chế độ của cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác quyết toán ngân sách nhà nước.

b) Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp có sử dụng kinh phí chi tiêu nhà nước tiến hành theo qui định của Luật ngân sách nhà nước và những văn bản hướng dẫn lao lý về ngân sách chi tiêu nhà nước.

7. Danh mục báo cáo, mẫu mã báo cáo, giải thích phương thức lập report quyết toán ngân sách nêu trên Phụ lục số 04, dĩ nhiên Thông bốn này.

Điều 7. Report tài chính

1. Đối tượng lập report tài chính

Sau khi hoàn thành kỳ kế toán tài chính năm, các đơn vị hành chính, sự nghiệp yêu cầu khóa sổ với lập report tài chủ yếu để gởi cơ quan tất cả thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy định.

2. Mục đích của report tài chính

Báo cáo tài thiết yếu dùng để cung cấp thông tin về tình trạng tài chính, kết quả vận động tài thiết yếu và những luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho tất cả những người có tương quan để để ý và gửi ra các quyết định về các hoạt động tài chính, giá cả của đối kháng vị. Thông tin báo cáo tài chính hỗ trợ cho việc nâng cấp trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng những nguồn lực theo biện pháp của pháp luật.

Thông tin report tài thiết yếu của đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp là thông tin cơ sở nhằm hợp nhất báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên.

3. Nguyên tắc, yêu ước lập report tài chính

a) Nguyên tắc:

Việc lập báo cáo tài thiết yếu phải được địa thế căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán. Report tài thiết yếu phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo luật và được trình bày đồng hóa giữa các kỳ kế toán, ngôi trường hợp report tài chính trình bày không giống nhau giữa các kỳ kế toán tài chính thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài thiết yếu phải gồm chữ cam kết của bạn lập, kế toán trưởng và thủ trưởng của đơn vị kế toán. Fan ký báo cáo tài chính phải phụ trách về văn bản của báo cáo.

b) yêu cầu:

Báo cáo tài chính phải được phản ảnh một biện pháp trung thực, rõ ràng về nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ thống về thực trạng tài chính, kết quả chuyển động và những luồng chi phí từ buổi giao lưu của đơn vị.

Báo cáo tài bao gồm phải được lập kịp thời, đúng thời hạn quy định so với từng loại hình đơn vị, trình diễn rõ ràng, dễ dàng hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.

Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này phải tiếp đến số liệu của kỳ trước.

4. Kỳ lập báo cáo

Đơn vị yêu cầu lập report tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo cách thức của nguyên tắc Kế toán.

5. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập báo cáo tài chính

a) các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải lập báo cáo tài thiết yếu năm theo mẫu biểu phát hành tại Thông tư này; ngôi trường hợp đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp có vận động đặc thù được trình bày report theo cơ chế kế toán do cỗ Tài chính phát hành cụ thể hoặc đồng ý chấp thuận.

b) các đơn vị hành chính, sự nghiệp lập báo cáo tài thiết yếu theo biểu chủng loại đầy đủ, trừ những đơn vị kế toán dưới đây hoàn toàn có thể lựa lựa chọn để lập báo cáo tài chính đối chọi giản:

(1) Đối với cơ sở nhà nước thỏa mãn các điều kiện:

- Phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện, chỉ được giao dự trù chi túi tiền nhà nước đưa ra thường xuyên;

- không được giao dự toán chi ngân sách chi tiêu nhà nước chi chi tiêu phát triển, bỏ ra từ vốn bên cạnh nước; ko được giao dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí;

- không tồn tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

(2) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập vừa lòng các điều kiện:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được cấp tất cả thẩm quyền phân loại là đơn vị sự nghiệp do túi tiền nhà nước đảm bảo an toàn toàn bộ chi thường xuyên (theo chức năng, trọng trách được cấp bao gồm thẩm quyền giao, không có nguồn thu, hoặc nguồn thu thấp);

- ko được bố trí dự toán chi giá cả nhà nước chi đầu tư phát triển, đưa ra từ vốn ko kể nước; ko được giao dự toán thu, giá thành hoặc lệ phí;

- không có đơn vị trực thuộc.

c) Đơn vị kế toán cấp cho trên có những đơn vị cấp dưới chưa phải là đơn vị chức năng kế toán phải lập báo cáo tài bao gồm tổng hợp, bao hàm số liệu của đơn vị chức năng mình và cục bộ thông tin tài chính của các đơn vị cấp dưới, bảo vệ đã vứt bỏ tất cả số liệu tạo ra từ những giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng cấp dưới cùng giữa những đơn vị cấp cho dưới cùng nhau (các đơn vị cấp bên dưới trong quan tiền hệ thanh toán nội cỗ này là các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào và chỉ lập báo cáo tài chủ yếu gửi cho cơ quan cấp trên để tổng vừa lòng (hợp nhất) số liệu, không phải gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan bên ngoài).

6. Văn bản và thời hạn nộp report tài chính

a) Nội dung:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp report tài chính cho đơn vị kế toán cung cấp trên hoặc cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền các báo cáo tài chính năm theo lý lẽ tại Thông tứ này.

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chủ yếu năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp cần được nộp đến cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày xong kỳ kế toán tài chính năm theo phương tiện của pháp luật.

7. Công khai report tài chính

Báo cáo tài chính được công khai theo công cụ của luật pháp về kế toán tài chính và các văn phiên bản có liên quan.

8. Hạng mục báo cáo, chủng loại báo cáo, giải thích phương pháp lập report tài chính đơn giản, report tài chính đầy đủ nêu tại phụ lục số 04, tất nhiên Thông tứ này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Hiệu lực thực thi thi hành

Điều 9. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Những Bộ, ngành, Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực ở trong Trung ương phụ trách chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tứ này tới các đơn vị hành chính vì sự nghiệp ở trong phạm vi phụ trách hoặc quản ngại lý.

2. Vụ trưởng Vụ cơ chế kế toán và kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Hành chính vì sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ ngân sách Nhà nước, Chánh văn phòng cỗ và Thủ trưởng những đơn vị liên quan thuộc cỗ Tài chính phụ trách phổ biến, phía dẫn, kiểm tra và thực hiện Thông bốn này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞ
NGTHỨ TRƯỞ
NG
Đỗ hoàng anh Tuấn

 

TT 2017 107_2017_TT-BTC_Hd che do ke toan HCSN TT 2017 107_2017_TT-BTC_Hd bịt do ke toan HCSN

*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 107/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Căn cứ mức sử dụng Kế toán số88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30 mon 12 năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hànhmột số điều của khí cụ Kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng
Vụ chế độ Kế toán cùng Kiểmtoán,

Bộ trưởng cỗ Tài chínhban hành Thông tư hướng dẫn chính sách kế toán hành chính, sự nghiệp.

Chương
I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này phía dẫndanh mục biểu mẫu mã và cách thức lập bệnh từ kế toán bắt buộc; hạng mục hệ thốngtài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; hạng mục mẫu sổ cùng phươngpháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu report và phương pháp lập và trình diễn báocáo tài chính, báo cáo quyết toán túi tiền của những đơn vị lý lẽ tại Điều 2 Thông tứ này.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này phía dẫnkế toán áp dụng cho: ban ngành nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vịsự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tiếp và chi chi tiêu được áp dụng cơchế tài chủ yếu như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán công ty lớn khi đáp ứngđủ những điều kiện theo điều khoản hiện hành; tổ chức, đơn vị khác bao gồm hoặc không sửdụng chi tiêu nhà nước (sau đây điện thoại tư vấn tắt là đơn vị chức năng hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với những đơn vị sựnghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi liên tục và chi đầu tư chi tiêu được áp dụng cơ chế kếtoán doanh nghiệp, nếu triển khai đơn đặthàng trong phòng nước hoặc có đón nhận viện trợ không hoàn lại của quốc tế hoặccó nguồn tầm giá được khấu trừ, còn lại thì yêu cầu lập report quyết toán cơ chế tại
Phụ lục 04 của Thông tư này.

Chương
II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.Quy định về hội chứng từ kế toán

1. Những đơn vị hànhchính, sự nghiệp các phải thực hiện thống độc nhất mẫu triệu chứng từ kế toán thuộc nhiều loại bắtbuộc biện pháp trong Thông tứ này. Trong quá trình thực hiện, những đơn vị khôngđược sửa đổi biểu mẫu triệu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

2. Ngoài các chứng từ bỏ kếtoán phải được phương tiện tại Thông tư này và các văn bản khác, đơn vị hành chính,sự nghiệp được tự xây đắp mẫu bệnh từ để phản ánh những nghiệp vụ gớm tếphát sinh. Mẫu chứng từ tự xây dựng phải thỏa mãn nhu cầu tốithiểu 7 nội dung giải pháp tại Điều 16 cơ chế Kế toán, phù hợpvới vấn đề ghi chép và yêu cầu làm chủ của solo vị.

3. Đối cùng với mẫu hội chứng từin sẵn yêu cầu được bảo vệ cẩn thận, không được nhằm hư hỏng, mục nát. Séc, Biênlai thu tiền và giấy tờ có giá phải được thống trị như tiền.

4. Danh mục, mẫu và giảithích phương pháp lập những chứng tự kế toán đề nghị quy định tại Phụ lục số 01kèm theo Thông tứ này.

Điều 4.Quy định về thông tin tài khoản kế toán

1. Thông tin tài khoản kế toán phảnánh hay xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụngnguồn kinh phí đầu tư do giá cả nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác; tình hìnhthu, bỏ ra hoạt động, kết quả hoạt động và những khoản khác ở những đơn vị hành chínhsự nghiệp.

2. Phân các loại hệ thốngtài khoản kế toán:

a) những loại tài khoảntrong bảng gồm tài khoản từ một số loại 1 đến một số loại 9, được hạch toán kép (hạch toánbút toán đối ứng giữa những tài khoản). Tài khoản trong bảng dùng để kếtoán tình trạng tài thiết yếu (gọi tắt là kế toán tài chính), vận dụng cho toàn bộ cácđơn vị, phản bội ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, bỏ ra phí, thặngdư (thâm hụt) của đơn vị chức năng trong kỳ kế toán.

b) Loại tài khoản ngoàibảng gồm thông tin tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứnggiữa những tài khoản). Các tài khoản ko kể bảng tương quan đến ngân sách nhà nướchoặc có bắt đầu ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 014,018) bắt buộc được phản chiếu theo mục lục giá cả nhà nước, theo niên độ (năm trước,năm nay, năm tiếp theo (nếu có)) và theo những yêu cầu thống trị khác của giá thành nhànước.

c) Trường hợp một nghiệpvụ kinh tế tài bao gồm phát sinh liên quan đến tiếp nhận, sử dụng: mối cung cấp ngân sáchnhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vay mượn nợ nước ngoài; nguồn phí tổn được khấu trừ, nhằm lạithì kế toán vừa bắt buộc hạch toán kế toán tài chính theo những tài khoản vào bảng, đồng thờihạch toán các tài khoản ngoài bảng, cụ thể theo mục lục ngân sách chi tiêu nhà nước vàniên độ phù hợp.

3. Lựa chọn vận dụng hệthống tài khoản:

a) các đơn vị hànhchính, sự nghiệp căn cứ vào khối hệ thống tài khoản kế toán phát hành tại Thông tưnày nhằm lựa chọn tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị.

b) Đơn vị được bửa sungtài khoản kế toán trong số trường vừa lòng sau:

- Được bổ sung cập nhật tài khoảnchi tiết cho những tài khoản vẫn được pháp luật trong danh mục hệ thống tài khoản kếtoán (Phụ lục số 02) tất nhiên Thông tư này để giao hàng yêu cầu cai quản của solo vị.

- trường hợp xẻ sungtài khoản ngang cung cấp với những tài khoản vẫn được pháp luật trong hạng mục hệ thốngtài khoản kế toán (Phụ lục số 02) dĩ nhiên Thông tưnày thì nên được bộ Tài chính đồng ý bằng vănbản trước lúc thực hiện.

4. Danh mục hệ thốngtài khoản kế toán, lý giải nội dung, kết cấu với phươngpháp ghi chép tài khoản kế toán nêu trên Phụ lục số 02 đương nhiên Thông tứ này.

Điều 5.Quy định về sổ kế toán

1. Đơn vị hành chính, sựnghiệp yêu cầu mở sổ kế toán nhằm ghi chép, hệ thống và lưu lại giữtoàn bộ những nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã tạo nên có tương quan đến đơn vị chức năng kếtoán. Câu hỏi bảo quản, lưu trữ sổ kế toán triển khai theo qui định của pháp luật vềkế toán, những văn bạn dạng có tương quan và chính sách tại Thông bốn này.

2. Đơn vị hành chính, sựnghiệp bao gồm tiếp nhận, sử dụng: nguồn ngân sách nhà nước cấp; mối cung cấp viện trợ, vaynợ nước ngoài; nguồn tổn phí được khấu trừ, nhằm lại đề nghị mở sổ kế toán để theo dõiriêng theo Mục lục NSNN với theo những yêu ước khác để giao hàng cho việc lập báocáo quyết toán với ngân sách nhà nước và những cơ quan tất cả thẩm quyền.

3. Các loại sổ kế toán

a) Mỗi đơn vị kế toánchỉ thực hiện một khối hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toánnăm, bao hàm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán đưa ra tiết.

Tùy theo bề ngoài kếtoán đơn vị chức năng áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toánchi ngày tiết và tiến hành đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đốivới từng chủng loại sổ kế toán.

Sổ kế toán ngân sách,phí được khấu trừ, vướng lại phản ánh cụ thể theo mục lục giá cả nhà nước đểtheo dõi việc áp dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tổn phí được khấu trừ để lại.

Sổ kế toán theo dõi quátrình chào đón và thực hiện nguồn viện trợ, vay mượn nợ quốc tế phản ánh đưa ra tiếttheo mục lục túi tiền nhà nước làm cửa hàng lập báo cáo quyết toán theo quy địnhcủa Thông bốn này với theo yêu cầu của phòng tài trợ.

b) Mẫusổ kế toán tổng hợp:

- Sổ Nhật cam kết dùng đểghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài thiết yếu phát sinhtheo trình từ thời gian. Ngôi trường hợp cần thiết có thể phối hợp việc ghi chép theotrình tự thời gian với vấn đề phân loại, khối hệ thống hóa những nghiệp vụ ghê tế, tàichính đã phát sinh theo văn bản kinh tế. Số liệu bên trên Sổ Nhật cam kết phản ảnh tổngsố các chuyển động kinh tế, tài chủ yếu phát sinh vào một kỳ kế toán.

- Sổ Cái dùng để ghichép những nghiệp vụ ghê tế, tài chủ yếu phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tàikhoản kế toán). Trên Sổ Cái rất có thể kết hợp việc ghi chép theo trình trường đoản cú thờigian phân phát sinh và nội dung tài chính của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Số liệu trên Sổ dòng phản ánh tổng hợp tình trạng tài sản, nguồn kinh phívà thực trạng sử dụng nguồn khiếp phí.

c) Mẫusổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết:

Sổ, thẻ kế toán chi tiếtdùng nhằm ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính tàichính phân phát sinh tương quan đến các đối tượng kế toán theo yêu ước quảnlý cơ mà Sổ dòng chưa phản bội ánh chi tiết. Số liệu bên trên sổkế toán chi tiết cung cấp những thông tin rõ ràng phục vụ mang đến việc cai quản trong nộibộ đơn vị và câu hỏi tính, lập các chỉ tiêu trong report tài chính và report quyếttoán giá thành nhà nước.

Căn cứ vào yêu mong quảnlý cùng yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị được phépbổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) bên trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để ship hàng lậpbáo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu ước quản lý.

4. Trách nhiệm của ngườigiữ và ghi sổ kế toán

a) Sổ kế toán buộc phải đượcquản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá thể giữ với ghi sổ. Sổ kếtoán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải phụ trách về nội dungghi trong sổ trong suốt thời hạn giữ và ghi sổ.

b) Khi bao gồm sự rứa đổinhân viên giữ và ghi sổ, kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán phải tổ chức bàngiao trách nhiệm cai quản và ghi sổ kế toán tài chính giữa nhân viên cấp dưới kế toán cũ cùng với nhânviên kế toán mới. Nhân viên kế toán cũ phải phụ trách về cục bộ những nộidung ghi vào sổ trong suốt thời gian giữ với ghi sổ, nhân viên kế toán bắt đầu chịutrách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên bạn dạng bàn giao buộc phải được kế toán trưởnghoặc phụ trách kế toán ký xác nhận.

c) Sổ kếtoán cần ghi kịp thời, rõ ràng, rất đầy đủ theo những nội dung của sổ. Thông tin, sốliệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với bệnh từ kế toántương ứng dùng để làm ghi sổ.

d) việc ghi sổ kế toánphải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tàichính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính của năm tiếp theo phải tiếp nối thôngtin, số liệu ghi bên trên sổ kế toán của thời gian trước liền kề, bảo vệ liên tục trường đoản cú khimở sổ đến khi khóa sổ.

5. Mở sổ kế toán

a) cách thức mở sổ kếtoán

Sổ kế toán phải được mởvào vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định ra đời và bắt đầu hoạtđộng của đơn vị kế toán. Sổ kế toán được mở đầu năm tài chính, ngânsách mới để chuyển số dư từ sổ kế toán tài chính năm cũ đưa sang và ghi ngay nghiệp vụkinh tế, tài chính mới gây ra thuộc năm mới từ ngày 01/01 của năm tài chính,ngân sách mới.

Số liệu trên những sổ kếtoán theo dõi mừng đón và thực hiện nguồn chi tiêu nhà nước sau ngày 31/12 đượcchuyển từ bỏ tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước để tiếp tục theo dõi số liệuphát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, ship hàng lập report quyết toánngân sách bên nước theo quy định.

Đơn vị được được mở thêm cácsổ kế toán chi tiết theo yêu cầu làm chủ của đối kháng vị.

b) Trường vừa lòng mở sổ kếtoán thủ công (thủ công):

Đơn vị kếtoán phải hoàn thành xong thủ tục pháp lý của sổ kế toán tài chính như sau:

- Đối cùng với sổ kế toánđóng thành quyển:

+ ngoại trừ bìa (góc trênbên trái) buộc phải ghi tên đơn vị kế toán, thân bìa đứng tên sổ, ngày, mon năm lậpsổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, chúng ta tên cùng chữ cam kết của tín đồ lập sổ, kế toán trưởnghoặc fan phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu; ngày,tháng, năm xong xuôi ghi sổ hoặc ngày chuyển nhượng bàn giao sổ cho những người khác.

+ các trang sổ kế toánphải khắc số trang tự trang một (01) cho đến khi kết thúc trang số cuối cùng, giữa hai trangsổ cần đóng dấu ngay cạnh lai của đơn vị chức năng kế toán.

+ Sổ kế toán tài chính sau khilàm không thiếu thốn các giấy tờ thủ tục trên bắt đầu được xem như là hợp pháp.

- Đối cùng với sổ tờ rời:

+ Đầu mỗi sổ tờ rời phảighi rõ tên đối chọi vị, số trang bị tự của từng tờ sổ, thương hiệu sổ, mon sử dụng, chúng ta tên củangười giữ lại sổ cùng ghi sổ kế toán.

+ những sổ tờ tách trướckhi sử dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận, đóng góp dấu cùng ghi vào sổđăng ký sử dụng thẻ tờ rời.

+ các sổ tờ rời đề nghị sắpxếp theo sản phẩm công nghệ tự các tài khoản kế toán tài chính và buộc phải đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm.

c) Trường vừa lòng lập sổ kếtoán trên phương tiện điện tử:

Phải bảo đảm các yếu đuối tốcủa sổ kế toán theo dụng cụ của quy định về kếtoán. Trường hợp lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện đi lại điện tử thì vẫn buộc phải insổ kế toán tài chính tổng hợp ra giấy, đóng thành quyển và buộc phải làm không hề thiếu các thủ tụcquy định nêu tại điểm b, khoản 5 Điều này.

Các sổ kế toán tài chính còn lại,nếu không in ra giấy, mà thực hiện lưu trữ trên những phương tiện điện tử thì Thủtrưởng đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm để bảo vệ an toàn, bảo mật thông tin thôngtin tài liệu và phải đảm bảo tra cứu vãn được vào thời hạn lưu giữ trữ.

6. Ghi sổ kếtoán

a) việc ghi sổ kế toánphải địa thế căn cứ vào bệnh từ kế toán, phần đa số liệu ghi trên sổ kế toán tài chính phải tất cả chứngtừ kế toán chứng minh; phải đảm bảo số cùng chữ rõ ràng, liên tục có hệ thống,không được viết tắt, không ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng.

b) Trường đúng theo ghi sổ kếtoán thủ công, nên dùng mực ko phai, không dùng mực đỏ nhằm ghi sổ kế toán.Phải thực hiện theo trình tự ghi chép và những mẫu sổ kế toán luật pháp tại Phụ lụcsố 03. Lúc ghi hết trang sổ phải cộng số liệu của từng trang để sở hữu số cộngtrang trước lịch sự đầu trang kế tiếp, không được ghi xen thêm vào bên trên hoặcphía dưới. Còn nếu như không ghi hết trang sổphải gạch chéo phần không ghi, ko tẩy xóa, cấmdùng hóa chất để sửa chữa.

7. Khóa sổ kế toán

Khóa sổ kế toán tài chính là việccộng sổ để tính ra tổng số vạc sinh mặt Nợ, bên tất cả và số dư vào cuối kỳ của từngtài khoản kế toán tài chính hoặc tổng cộng thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho.

a) Kỳ khóa sổ

- Sổ quỹ tiền khía cạnh phảithực hiện nay khóa sổ vào cuối mỗi ngày. Sau khoản thời gian khóa sổ phải tiến hành đối chiếugiữa sổ tiền phương diện của kế toán tài chính với sổ quỹ của thủ quỹ và tiền mặt có trong két đảmbảo chủ yếu xác, khớp đúng. Riêng ngày cuối tháng phải tạo lập Bảng kiểm kê quỹ tiềnmặt, sau khi kiểm kê, Bảng kiểm kê quỹ tiền khía cạnh được lưu cùng rất sổ kế toán tài chính tiềnmặt ngày cuối cùng của tháng.

- Sổ tiền gửi ngânhàng, kho bạc phải khóa sổ vào vào cuối tháng để đối chiếu số liệu cùng với ngân hàng,kho bạc; Bảng so sánh số liệu cùng với ngân hàng, kho bội nghĩa (có xác thực của ngânhàng, kho bạc) được lưu thuộc Sổ tiền nhờ cất hộ ngân hàng, kho bạc đãi hàng tháng.

- Đơn vị kế toán buộc phải khóasổ kế toán tài chính tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm, tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.